Home / Statut

Statut

Na temelju članka 13.  Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.), Redoviti Sabor Saveza Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga, održan dana 11.09.2015. godine donio  je

S T A T U T

SAVEZA UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o  uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja sabora u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora saveza; prestanku postojanja saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa saveza te drugim pitanjima od značaja za savez.

Članak 2.

Naziv Saveza: „SAVEZ UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA“.

Skraćeni naziv Udruge glasi: „SAVEZ UDHOS-a“

Sjedište Saveza je u Zagrebu, Domobranska 4. Odluku o adresi sjedišta donosi Glavni stan Saveza UDHOS-a.

Savez UDHOS-a djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

SAVEZ UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA (u daljnjem tekstu: Savez UDHOS-a) je dragovoljni, nevladini, nestranački savez udruga hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata, koje se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj Saveza UDHOS-a.

Članak 4.

Savez UDHOS-a je savez registriran pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Savez UDHOS-a ima svoje članice, pravne osobe UDRUGE DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA.

Članak 5.

Savez UDHOS-a zastupa i predstavlja predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika, Savez UDHOS-a zastupa i predstavlja dopredsjednik ili osoba koju ovlasti Glavni stan Saveza UDHOS-a.

Članak 6.

Savez UDHOS-a ima grb i pečat.

Grb Saveza UDHOS-a ima znak veličine 100 mm i opisan je identičan pečatu, sa slijedećim bojama: trostruki unutarnji pleter je srebrne boje, štit je plave boje, dio hrvatskog grba je sastavljen od 25 kvadrata srebrno-crvene boje, stilizirani pleter oko dijela grba je plavo-srebrne-plave boje, skraćeni naziv Savez UDHOS-a Hrvatske je srebrne boje.

Savez UDHOS-a ima pečat. Pečat Saveza UDHOS-a je okruglog je oblika, promjera 40 mm. Uz obod je ispisan puni naziv: SAVEZ UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA. U sredini se nalazi stilizirani grb Saveza. Uz vanjski obod trostrukog pletera je ispisan puni naziv: SAVEZ UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA. te adresa sjedišta Saveza, a u sredini stilizirani grb Republike Hrvatske. Iznad stiliziranog hrvatskog grba, upisano je velikim slovima HOS, a ispod stiliziranog hrvatskog grba upisano je manjim velikim slovima od gornje upisanog HOS za 50 % manji ispis i glasi ZA DOM SPREMNI. Oko grba je stilizirani pleter.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Saveza UDHOS-a i drugi članovi Saveza UDHOS-a koje on ovlasti.

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Članak 7.

Ciljevi Saveza UDHOS-a su:

 • Sudjelovanje i potpora radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Savez UDHOS-a sukladno ciljevima Saveza UDHOS-a djeluje na području braniteljske i stradalničke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje i socijalne djelatnosti.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanog Člankom 7., Savez UDHOS-a će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata
 • osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata
 • osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata
 • koordinacija sa članicama Saveza UDHOS-a
 • pružanje, logističke, stručne i druge potpore članicama Saveza UDHOS-a
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti

Članak 9.

Ciljevi Saveza UDHOS-a ostvaruju se javnim, društvenim i humanitarnim radom.

Glede ostvarivanja svojih ciljeva Savez UDHOS-a surađuje sa srodnim udrugama i savezima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 10.

Rad Saveza UDHOS-a je javan. Javnost rada Saveza UDHOS-a ostvaruje se redovnim izvješćivanjem članova i šire javnosti o radu tijela Saveza UDHOS-a. Izvješćivanje se vrši internim biltenom ili objavom odluka i priopćenja u sredstvima javnog informiranja.

Sa sjednica pojedinih tijela Saveza UDHOS-a može se odukom tog tijela isključiti javnost zbog zaštite osobnih podataka o članovima Saveza UDHOS-a, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

III.

ČLANSTVO U SAVEZU UDHOS-a

Članak 11.

Redovnom članicom Saveza UDHOS-a može postati svaka pravno registrirana Udruga UDHOS-a te svaka dragovoljačka udruga iz Domovinskog rata registrirana kao pravna osoba.

Svaka Udruga, članica Saveza UDHOS-a može odlukom svog najvišeg tijela istupiti iz Saveza UDHOS-a.

Članom Saveza UDHOS-a se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Saveza UDHOS-a.

Popis članova vodi se elektronički i/ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, adresi stanovanja, broju telefona, e-mail adresu, broju iskaznice člana i sl.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Glavni stan Saveza UDHOS-a.

Članak 12.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu te poštivanje odredbi Statuta Saveza UDHOS-a kao i odluka njezinih tijela.

Glavni stan može imenovati počasne članove. Počasnim članom može postati Udruga registrirana kao pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Saveza UDHOS-a.

Članak 13.

Glavni stan može imenovati počasne članove. Počasnim članom može postati Udruga registrirana kao pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Saveza UDHOS-a.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članica Saveza UDHOS-a:

 • Članice Saveza UDHOS-a imaju pravo birati i biti birane u sva tijela Saveza UDHOS-a,
 • Članovi imaju pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i aktivnostima svojim prijedlozima i zahtjevima preko svojih predstavnika u Glavnom stanu,
 • Članovi se moraju pridržavati odredbi Statuta,
 • Redovito plaćati svi članarinu i redovni i počasni članovi,
 • Čuvati interes i ugled Saveza UDHOS-a,
 • Poštivati moralni kodeks ponašanja Saveza UDHOS-a.

Članak 15.

Članstvo u Savezu UDHOS-a prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– neplaćanjem članarine,

– isključenjem.

Članak 16.

Članovi Saveza UDHOS-a stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Sud časti.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • Ukor
 • Oduzimanje dužnosti
 • Uvjetno isključenje
 • Bezuvjetno isključenje

Ukor se izriče članu za lakše povrede članski obaveza. Lakša povreda članskih obaveza je davanje neistinitih podataka u Savezu UDHOS-a.

Oduzimanje dužnosti može se izreći članu za opetovano činjenje lakših povreda odredbi Statuta. Takva mjera izriče se obavezno pri izricanju uvjetnog i bezuvjetnog isključenja.

Uvjetno, odnosno bezuvjetno isključenje izriče se članu za težu povredu odredbi Statuta. Kada je radi teže povrede odredbi Statuta pokrenut stegovni postupak pred Sudom časti, dotičnom članu miruju članska prava.

Teža povreda odredbi Statuta je svako postupanje člana:

 • koje je izazvalo ili moglo izazvati teže posljedice po ugled i interes Saveza UDHOS-a
 • koje je izazvalo ili moglo izazvati veću ili veliku materijalnu štetu
 • koje bitno krši Statut Saveza UDHOS-a
 • kada djeluje u suprotnosti s programom Saveza UDHOS-a ili se ponaša suprotno načelima i ustroju Saveza UDHOS-a.

Prosudba o tome, radi li se o težoj provedbi odredbi Statuta sastavni je dio odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

Tijelo Udruge HOS-a, odnosno tijelo Saveza UDHOS-a koje je pokrenulo stegovni postupak i član Saveza UDHOS-a protiv kojeg je postupak pokrenut  imaju položaj stranaka u postupku.

Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.

Stegovni postupak pred Sudom časti završava odukom Suda časti koja mora biti obrazložena.

Protiv odluke Suda časti o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva u članstvo, može se u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Glavnom stanu. Glavni stan je dužan riješiti prigovor u roku od 30 dana računajući od dana dostave prigovora. Odluka Glavnog stana o isključenju je konačna.

Članak 17.

Izabrani članovi u tijela Saveza UDHOS-a imaju ista prava kao i ostali članovi.

Izabrani članovi u tijela Saveza UDHOS-a obvezni su sudjelovati u radu sjednice Sabora Saveza UDHOS-a, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

Članak 18.

Savez UDHOS-a se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne saveze udruga.

Odluku o udruživanju donosi Sabor.

TIJELA SAVEZA UDHOS-a

Članak 19.

Tijela Saveza UDHOS-a su:

 • Sabor
 • Glavni stan
 • Stožer
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Sabor Saveza UDHOS-a

Članak 20.

Sabor Saveza UDHOS-a je najviše tijelo upravljanja.

Sabor čine predstavnici članica Saveza UDHOS-a i to tako da svaka članica Saveza UDHOS-a bira u Sabor 5 (pet)  predstavnika na vrijeme od 4 (četiri) godine; te članovi Glavnog stan, Stožera i Nadzornog odbora Saveza UDHOS-a.

Članak 21.

Sabor Saveza nadležan je za obavljanje slijedećih poslova:

 • utvrđuje politiku rada Saveza UDHOS-a
 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja saveza udruga
 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika
 • bira i razrješava dužnosti članove Glavnog stana, Stožera, Nadzornog odbora i Suda časti
 • donosi sve odluke s djelovanjem i aktivnostima koje nisu u nadležnosti predsjednika i Glavnog stana
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatora Saveza UDHOS-a,
 • daje smjernice za rad Saveza UDHOS-a
 • odlučuje o prestanku rada Saveza UDHOS-a i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Saveza UDHOS-a),
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza UDHOS-a.

Sabor Saveza UDHOS-a radi prema Poslovniku kojeg sam donosi.

Članak 22.

Sjednice Sabora mogu biti redovite, izborne i izvanredne.

Sabor redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Sabora održava svake 4 godine.

Redovite sjednice Sabora saziva Glavni stan Saveza UDHOS-a

Izvanredne sjednice Sabora saziva Glavni stan Saveza UDHOS-a na vlastitu inicijativu i prema potrebi.

Nadzorni odbor ima pravo od Glavnog stana zatražiti sazivanje sjednice Sabora te je Glavni stan dužan istu sazvati u roku od 15 dana po primitku pismenog zahtjeva. Zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, točan dan i mjesto održavanja sabora. Ukoliko Glavni stan ne sazove traženu sjednicu sabora u roku od 15 dana, sabor saziva predlagatelj.

U odluci o sazivanju redovite, izborne ili izvanredne sjednice Sabora, jasno mora biti naznačeno: tko saziva skupštinu, dnevni red skupštine, dan i mjesto održavanja Sabora.

Glavni stan dužan je pozive za sjednicu Sabora dostaviti članovima najmanje 7 (sedam) prije održavanja sjednice.

Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja Savezom UDHOS-a propisanim statutom istekao mandat, sabor u tom slučaju saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili 1/3 članova Saveza UDHOS-a, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza UDHOS-a.

Članak 23.

Sjednici Sabora predsjedava Predsjednik Saveza UDHOS-a. U odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik te i u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti Sabor će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koji se trajno čuva u arhivi Saveza UDHOS-a.

Članak 24.

Sjednica Sabora Saveza UDHOS-a je pravovaljana ukoliko je na istoj nazočna polovina članova Sabora.

Sabor punovažno i pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova, osim u slučaju članka 51. ovog Statuta.

Glavni stan Saveza UDHOS-a

Članak 25.

Glavni stan Saveza UDHOS-a čine predsjednik, 4 dopredsjednika Saveza UDHOS-a, predsjednici članica Saveza UDHOS-a iz članka 4. ovog Statuta, predsjednik Suda časti i predsjednik Nadzornog odbora Saveza UDHOS-a.

Predsjednik članice Saveza UDHOS-a može u slučaju spriječenosti pismeno ovlastiti svog zamjenika koji će ga zastupati na sjednicama Glavnog stana Saveza UDHOS-a.

Predsjednik Saveza UDHOS-a po položaju je član Glavnog stana i predsjedava sjednicama Glavnog stana.

Članak 26.

Zadaće i ovlasti Glavnog stana Saveza UDHOS-a:

 • između dvije stanice Sabora upravlja radom Saveza UDHOS-a
 • saziva sjednicu Sabora, predlaže dnevni red, priprema materijale
 • utvrđuje prijedlog Statuta
 • odgovoran je za podnošenje Saboru prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva
 • bira i razrješava tajnika Saveza UDHOS-a
 • donosi plan aktivnosti
 • imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća

Članak 27.

Sjednice Glavnog stana Saveza UDHOS-a saziva predsjednik u pravilu tromjesečno ili po potrebi.

Izvanrednu sjednicu Glavnog stana Saveza UDHOS-a može sazvati 1/3 članova Glavnog stana prema potrebi.

Sjednica Glavnog stana Saveza UDHOS-a je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 2/3 članova Glavnog stana.

Glavni stan odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Stožer Saveza UDHOS-a

Članak 28.

Stožer Saveza UDHOS-a čine predsjednik, 4 (četiri) dopredsjednika, tajnik i 5 (pet) članova koje bira Sabor.

Članak 29.

Zadaće i ovlasti Stožera Saveza UDHOS-a:

 • priprema nacrt Statuta uz suradnju i zajednički rad s Glavnim stanom
 • provodi odluke Sabora
 • donosi odluke u skladu sa Statutom

Članak 30.

Sjednica Stožera Saveza UDHOS-a je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 2/3 članova.

Stožer oduke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Predsjednik Saveza UDHOS-a

Članak 31.

Predsjednik Saveza UDHOS-a predstavlja i zastupa Savez UDHOS-a, organizira i rukovodi poslovanjem, odgovora za zakonitost rada, te osigurava redovito djelovanje tijela Saveza UDHOS-a. Predsjednički mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Saboru Saveza UDHOS-a.

Članak 32.

Zadaće i ovlasti predsjednika Saveza UDHOS-a:

 • zastupa Savez UDHOS-a
 • saziva i vodi sjednice Glavnog stana i Stožera
 • brine o provedbi odluka Sabora, Glavnog stana i Stožera
 • izrađuje plan aktivnosti
 • upravlja imovinom Saveza
 • podnosi izvješća o radu Saveza Saboru UDHOS-a
 • podnosi godišnje financijsko izvješće Saboru Saveza i Glavnom stanu
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Sabora Saveza UDHOS-a
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza UDHOS-a
 • rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća
 • saziva i vodi tiskovne konferencije
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Sabora nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

Predsjednik Saveza UDHOS-a ima diskrecijsko pravo predlaganja tajnika Saveza UDHOS-a.

Članak 33.

Predsjednik, članovi Glavnog stana, članovi Stožera, članovi Nadzornog odbora i članovi Suda časti mogu biti razriješeni s dužnosti i prije isteka mandata:

 • na vlastiti zahtjev
 • ukoliko ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Sabora
 • ako djeluju protivno zakonu i/ili Statutu
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Saveza UDHOS-a

Odluka o razrješenju tijela iz stavka 1. donosi Sabor.

DOPREDSJEDNICI

Članak 34.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuju 4 (četiri) dopredsjednika Saveza. Predsjednik pismenom odlukom određuje ovlasti dopredsjednika i vrijeme u kojem će ga zamjenjivati. Mandat dopredsjednika traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani. Dopredsjednici mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka roka na koji su izabrani iz razloga navedenih u čl. 33. Statuta.

U slučaju kada dopredsjednici nisu u mogućnosti raditi, predsjednik pismenom odlukom određuje da ga zamjenjuje jedan od članova Glavnog stana.

TAJNIK

Članak 35.

Tajnika Saveza bira i imenuje Glavni stan Saveza UDHOS-a na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na puni mandat. Tajnik Savezae vodi registar članova i obavlja stručno – administrativne poslove u Udruzi.

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzorno tijelo Saveza UDHOS-a je Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, i to predsjednika Nadzornog odbora, dopredsjednika i tri člana.

Članove Nadzornog odbora bira Sabor Saveza na mandat od 4 (četiri) godine.

Članak 37.

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Saveza UDHOS-a:

 • nadzire rad svih tijela Saveza UDHOS-a, te rad članica Saveza UDHOS-a, odnosno svih njihovih tijela
 • nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje, te pazi da isto bude u skladu sa zakonom i odredbama Statuta
 • podnosi redovita izvješća Saboru

Članak 38.

Nadzorni odbor može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj provedbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Saveza UDHOS-a ili članica Saveza UDHOS-a.

Sva su tijela dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave i dokumentaciju koja se tiče djelatnosti Saveza UDHOS-a.

Članak 39.

Sjednicu nadzornog odbora Saveza UDHOS-a saziva predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi.

Sjednica Nadzornog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 4 (četiri) člana Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor oduke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

SUD ČASTI

Članak 40.

Sud časti Saveza UDHOS-a je tijelo koje odlučuje o povredama Statuta Saveza UDHOS-a te donosi odluke s tim u svezi.

Pod povredom odredbi Statuta podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članova Saveza UDHOS-a ili članica Saveza UDHOS-a.

Članak 41.

Sud časti Saveza UDHOS-a ima 5 (pet) članova, i to predsjednika Suda časti i 4 (četiri) člana.

U Sud časti ne mogu biti birani članovi Glavnog stana, Stožera i Nadzornog odbora.

Članak 42.

Zadaće i ovlasti Suda časti Saveza UDHOS-a:

Sud časti postupa po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi.

Sud časti Saveza UDHOS-a u suđenju je neovisan.

Članak 43.

Sud časti Saveza UDHOS-a sudi u vijeću, a odluku donosi većinom glasova.

Vijeće Suda časti sastoji se od predsjednika Suda časti i najmanje dva člana Suda časti.

Umjesto predsjednika Suda časti može nastupiti sudac kojeg predsjednik odredi da ga zamjenjuje, ako on ne može biti nazočan vijećanju.

V.

NAČIN IZBORA I TRAJANJA MANDATA

ČLANOVA TIJELA SAVEZA UDHOS-a

Članak 44.

Izbori za sva tijela i dužnosnike Saveza UDHOS-a obvezno se obavljaju javnim ili tajnim glasovanjem.

Predsjednika i dopredsjednike Saveza UDHOS-a javnim ili tajnim glasovanjem bira Sabor Saveza UDHOS-a.

Predsjednika Nadzornog odbora Saveza UDHOS-a biraju članovi Nadzornog odbora Saveza UDHOS-a javnim ili tajnim glasovanjem.

Predsjednika Suda časti Saveza UDHOS-a biraju članovi Suda časti javnim ili tajnim glasovanjem.

Članak 45.

Mandat članova Glavnog stana traje ovisno o njihovom mandatu u pojedinoj članici Saveza UDHOS-a.

Mandat predsjednika Saveza UDHOS-a traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran.

Mandat članova Stožera i Suda časti traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i oni ne mogu biti ponovno birani za obnašanje te dužnosti.

Mandat dopredsjednika i tajnika traje 4 (četiri) godine i oni mogu biti ponovno birani.

U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ili imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Prestankom mandata tijela Saveza UDHOS-a prestaje i mandat njegovih članova.

VI.

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 46.

Postupak kandidiranja za izbor tijela Saveza UDHOS-a propisuju Glavni stan i Stožer.

Poslovnikom o radu Sabora Saveza UDHOS-a utvrđuje se da predstavnici mogu u tijeku sjednice Sabora izravno predlagati kandidate za pojedina tijela Saveza UDHOS-a, koji se potom uvrštavaju na kandidacijske liste.

VII.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 47.

Imovinu Saveza UDHOS-a čine:

– novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i    darovima

 – novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

–   nekretnine i pokretne stvari Saveza,

–   druga imovinska prava.

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.

Financijska godina Saveza počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

Financijsko-materijalno poslovanje nadzire Nadzorni odbor, te podnosi izvješća Saboru Saveza i Glavnom stanu.

Članak 48.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Saveza podnosi Saboru Saveza  na razmatranje i prihvaćanje.

VIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 49.

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Sabor imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Sabor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

UNUTARNJI NADZOR

Članak 50.

Članovi Saveza sami nadziru rad Saveza.

Ako član Saveza smatra da je Savez povrijedio Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlašten je na to upozoriti Glavni stan te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Glavni stan i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Saveza radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Saveza.

PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA UDHOS-a

Članak 51.

Savez prestaje postojati odlukom Sabora ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Saveza UDHOS-a preostala pokretna i nepokretna imovina će pripasti UDHOS-u grada Zagreba, Zagreb, Domobranska 4 i UDHOS-u grada Varaždina, županije Varaždinske, Varaždin, Franjevački trg 7, jer navedene udruge imaju iste i slične statutarne ciljeve, ali se ne može dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Sabora, isti donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Sabora Saveza UDHOS-a.

Članak 52.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Sabor te se može imenovati iz ili izvan redova članova udruge i nema mandat.

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz registra udruga.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Statut Saveza UDHOS-a donosi Sabor većinom glasova ukupnog broja članova Sabora Saveza UDHOS-a nakon provedene rasprave.

Statut Saveza UDHOS-a stupa na snagu danom registracije pri nadležnom tijelu.

Članak 54.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Sabor Saveza UDHOS-a.

Tumačenje drugih akata Saveza UDHOS-a daje Glavni stan Saveza UDHOS-a.

U Zagrebu, dana 11.09.2015.

__________________________

Borislav Barišić, predsjednik